KHÓA HỌC KHÁC

Một quy trình hoạt động sản xuất đạt hiệu quả tối ưu cần phải có thêm các công cụ thực hành khác ngoài việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng như 7 công cụ quản lý chất lượng thống kê, đo lường hiện suất công việc theo KPI,..

Khóa học 7 công cụ
(7 QC Tools)