HỆ THỐNG ISO

Khóa học ISO 9001 là nền tảng cho tất cả các hệ thống quản lý chất lượng. Hướng dẫn xây dựng hệ thống ISO 9001 chuẩn quốc tế nhằm cải tiến năng suất và uy tín cho doanh nghiệp. Nắm vững ISO 9001 sẽ là bước đầu giúp bạn thành thạo những tiêu chuẩn ISO khác.

Khóa học ISO 9001:2015
Hệ thống quản lý chất lượng cơ bản

Khóa học ISO 19011:2018
Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý

Khóa học ISO 22000:2018
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm & HACCP

Khóa học Tích hợp
ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Khóa học ISO 14001: 2015
Hệ thống quản lý chất lượng môi trường

Khóa học ISO 45001:2018
An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp

ISO 50001:2018
Hệ thống quản lý năng lượng

Khóa học ISO 15378:2017
Thực hành sản xuất tốt bao bì dược phẩm

Khóa học ISO 13485:2016
Quản lý chất lượng thiết bị, vật tư y tế

Khóa học ISO 17025:2017
Quản lý đo lường và hiệu chuẩn phòng thí nghiệm

Khóa học ISO 15189:2022
Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y tế