ĐỘC QUYỀN

Sự khác biệt ngay khi đến Viện UCI từ nội dung chương trình độc quyền phân theo cấp bậc Yellow – Green – Black và nhận chứng chỉ quốc tế có giá trị toàn cầu của trường đại học Lincoln cấp có tra code trên hệ thống website của trường. Ngoài ra, các học viên được trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp về chuyên môn đào tạo QA-QC, HSE và FSMS. Đặc biệt là chính sách bảo hành khóa học (học bù và học lại) hoàn toàn miễn phí. Hỗ trợ từng học viên và doanh nghiệp sau khi kết thúc khóa học không thời hạn.

Chứng chỉ Quốc Tế Đại học Lincoln

Chính Sách Bảo Hành

Phương Pháp Huấn Luyện

Gemba Walking

Sách Xuất Bản

Hình Ảnh Bế Giảng