ĐÁNH GIÁ VIÊN

Đánh giá viên nội bộ được xem như là thước đo rà soát các điểm phù hợp và các điểm không phù hợp trong suốt quy trình xây dựng hệ thống quản lý nhằm đưa ra hướng khắc phục và cải tiến. Bộ đôi ISO và đánh giá viên phải luôn song hành để quy trình được kiểm soát chặt chẽ nhất.

Khóa học Đánh giá viên nội bộ
ISO 9001:2015

Khóa học Đánh giá viên nội bộ
ISO 22000:2018

Khóa học Đánh giá viên nội bộ

ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Khóa học Đánh giá viên nội bộ
ISO 14001:2015

Khoá học Đánh giá viên nội bộ
ISO 45001:2018

Khoá học Đánh giá viên nội bộ
ISO 50001:2018