KHÓA HỌC YELLOW BELT

Khóa học Yellow Belt là khóa học cơ bản nhất trong hệ thống cấp bậc của chương trình độc quyền Viện UCI. Trong đó, các kiến thức nền tảng từ các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 50001, ISO 22000, ISO 17025 và 7 công cụ thống kê thực hành kiểm soát chất lượng cho đến các nền tảng kiến thức Kaizen, 5S và Lean 6 sigma ở cấp độ cơ bản nhất.

Khóa học QAQC Yellow Belt
Chuyên Gia Đánh giá và Kiểm Soát Chất Lượng

Khóa học FSMS Yellow Belt
Chuyên gia An Toàn Thực Phẩm

Khóa học HSE Yellow Belt
Chuyên Gia Môi Trường, An Toàn Lao Động & Sức Khoẻ Nghề Nghiệp