KHÓA HỌC BLACK BELT

Vai trò của Black Belt là người dẫn dắt sử dụng các kỹ thuật, trao đổi thông tin mới cho các đai xanh thực hiện các dự án cải tiến chất lượng mang lại nhiều giá trị gia tăng giúp công ty phát triển bền vững.

Khóa học QAQC Black Belt

Kiểm Soát Chất Lượng Cấp Cao

Khóa học HSE Black Belt
Môi Trường, An Toàn Lao Động & Sức Khỏe Nghề Nghiệp Cấp Cao