TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

Trải qua hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo quản lý chất lượng, Viện UCI thấu hiểu tầm quan trọng của nguốn lực tri thức là sức mạnh của doanh nghiệp nói riêng và của đất nước nói chung, do đó tầm nhìn sứ mạng Viện UCI cùng hướng về công cuộc xây dựng tri thức bởi vì thắng trong cuộc đấu tranh trong giáo dục sẽ thắng trong cuộc đấu tranh về kinh tế.

1. Tầm Nhìn

  • Trở thành trung tâm hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, nghiên cứu, đào tạo và cung cấp các dịch vụ giáo dục, pháp lý, các thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý chất lượng và kinh tế.
  • UCI cam kết mang lại chất lượng toàn diện nhất trong phạm vi quốc gia và quốc tế.

2. Sứ Mệnh

  • UCI – “Kết nối tri thức phát triển toàn cầu”.
  • UCI – Lấy vai trò “tri thức” làm gốc, xây dựng chiến lược tri thức và phát triển đội ngũ tri thức.
  • UCI – “Hướng đến mọi người, hướng ra thế giới, xây dựng tương lai”.

Vì “ở đâu có tri thức ở đó có nền kinh tế phát triển”, UCI sẵn sàng mang lại lợi ích về tư vấn, nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện và cung cấp các dịch vụ giáo dục, pháp lý và các thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý chất lượng và kinh tế.

3. Giá Trị Cốt Lõi

  • “First Quality – Chất lượng hàng đầu” trong mọi hoạt động cung cấp dịch vụ.
  • “Learning for doing – Học để làm”.
  • Mỗi thành viên của UCI luôn vươn tới “Tâm – Ý– Hành”.