LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Dấu phân cách

Viện Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh UCI được thành lập từ năm 2009 – là một trong những Viện đi đầu trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn quản lý chất lượng toàn diện theo tiêu chuẩn Quốc tế theo tiêu chuẩn mới nhất như: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, HACCP, GMP và các mô hình quản lý: Lean Management, 6 Sigma, JIT, KPI, 5S,… Đặc biệt , Viện UCI là đơn vị duy nhất liên kết với Trường Đại học Lincoln đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế có giá trị toàn cầu.